Åpenhetsloven

Formålet med loven som trådte i kraft 1. juli 2022 er at den skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester, og sikre allmenheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Vårt konsern omfattes av loven, og vår redegjørelse gjelder for morselskapet Hairport Drift AS med følgende datterselskap:

Hairport Frisør AS
Hairport Bonnie & Clyde AS
Hairport Gågata AS
Hairport Kolbotn AS
Hairport Kolsås AS
Hairport Kongssenteret AS
Hairport Skarnes AS

Vår virksomhet foregår i Oslo, Viken og Innlandet. Hovedkontoret ligger i Lørenskog. Vi utfører frisørtjenester og salg av hårpleieprodukter. Videre er vi en offentlig godkjent opplæringsbedrift. Frisørfaget er en typisk servicenæring. Frisørene jobber i en frisørsalong, men kan også jobbe på location med film, TV, reklame og mote.

Arbeidsforhold

I vår virksomhet reguleres alle arbeidsforhold av en gjensidig skriftlig arbeidsavtale. Arbeidsmiljøloven § 14-6 oppstiller et absolutt krav om at alle arbeidstakere skal ha en skriftlig arbeidsavtale.

Arbeidsmiljøloven regulerer videre rettigheter og plikter for arbeidsgiver og arbeidstaker når det gjelder inngåelse, under og ved avslutningen av et arbeidsforhold. I henhold til arbeidsmiljøloven § 1-9 er reglene i loven preseptoriske, hvilket vil si at loven ikke kan fravikes ved avtale til ugunst for arbeidstaker. Vi følger arbeidsmiljøloven som sikrer blant annet et godt arbeidsmiljø, trygge ansettelsesforhold, likebehandling i arbeidslivet og et godt samarbeid mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Videre er våre ansatte likelønnet, dvs at vi følger lovens krav om at lønn fastsettes etter kjønnsnøytrale kriterier og normer.

Videre har vi forankret systematisk helse-, miljø-, og sikkerhetsarbeid iht Internkontrollforskriften.

Vår virksomhet arbeider aktivt for å fremme likestilling, sikre like muligheter og rettigheter, og hindre diskriminering på grunn av etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamming, hudfarge, språk, religion og livssyn. For å bidra til dette, har virksomheten blant annet etablert kontakt med nav om arbeidsutprøving, hvor søkere for underrepresenterte grupper, eller med funksjonsnedsettelse oppfordres til å søke stilling hos oss.

Virksomheten er innenfor en bransje hvor kvinner er overrepresentert. Vi har ikke sett det naturlig å iverksette særskilte tiltak knyttet til likestilling, men sammen med bransjen ønsker vi flere menn velkomne, og det jobbes på bransjenivå med rekruttering av menn til frisørlinjene. Ved rekruttering både internt og eksternt prioriterer vi personlige kvalifikasjoner fremfor kjønn.

Våre samarbeidspartnere

Vi velger alltid leverandører som er forankret i Norge. Virksomheter i Norge er regulerte og i stor grad transparente, med mindre risiko for å bryte menneskerettigheter. Vi ser allikevel nødvendigheten av å følge med på våre leverandørers verdikjede. Vi stiller strenge krav til at produksjonsforhold, sosiale forhold og bærekraft har høyt fokus, og at produksjonslinjen hos våre leverandører er kartlagt og oversiktlig. Vi har tett dialog med våre samarbeidspartnere rundt nevnte kriterier, og har blant annet dette som faste agendapunkter i den systematiske leverandørdialogen.

For å oppfylle kravene til aktsomhetsvurderinger etter åpenhetsloven, må vi som virksomhet ikke bare ha oversikt over forhold internt i egen virksomhet, men også ha oversikt over de viktigste av våre leverandører og forretningsforbindelsers virke. Vi krever en tydelig etisk visjon hos de vi velger å samarbeide med, og kan for eks. vise til L’Oreal sitt bidrag og arbeid med tanke på å styrke kvinners rettigheter, samt deres støtte til grasrotorganisasjoner, og lokale hjelpeorganisasjoner. Dette for å blant annet hjelpe kvinner ut av fattigdom og til å oppnå sosial og profesjonell integrering. Videre vise til deres visjon for 2030 ift å styrke sitt forretningsøkosystem ved å dele opplysninger med forbrukerne om produksjonsforhold og emballasjeprofil for de produkter som produseres. Mer informasjon finner man ved å klikke på linken nedenfor:

L’Oréal Norge: Åpenhetsloven (loreal.com)

Vi kan også vise til en annen av våre viktigste leverandører innenfor frisørverktøy og hårpleieprodukter, i forhold til arbeidet med menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold:

Tendenz Hårpleie AS https://www.tendenz.net/nyttige-lenker/apenhetsloven

Våre aktsomhetsvurderinger

Vi forplikter oss som virksomhet til å respektere og støtte menneskerettigheter gjennom hele verdikjeden, og for at alle som jobber i eller for oss, skal ha anstendige arbeidsforhold. Dette er forankret i vårt styre som også er ansvarlig for at vi etterlever loven. Menneskerettigheter er en integrert del i vår forretningsplan. Våre retningslinjer skal dekke både menneskerettigheter, sikkerhetsaspekter, retten til anstendige arbeidsforhold, dyrevelferd og miljøvern, som blant annet er basert på FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter. Retningslinjer og rutiner er en pågående prosess som vi jobber med internt, og sammen med våre leverandører om, og omhandler produktene vi kjøper, materialer og tjenester. Disse vil gjelde for de viktigste leverandører og tjenestetilbydere i verdikjeden vår.

Kontakt

Dersom du ønsker informasjon om hvordan Hairport-kjeden jobber med å sikre grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold til Hairport-medarbeidere og alle som er knyttet til vår virksomhet, kan du når som helst ta kontakt med oss via e-post. Vi svarer deg senest innen 3 uker etter at du har tatt kontakt. Se Åpenhetslovens §§ 6 og 7. Send forespørselen til vår daglige leder Julie Rismoen; julie@hairport.no